کنتر ل جمعی ت

2,152 نمایشs

حکیم دکتر روازاده: آیا می دانید که به اسم کنترل جمعیت و با استفاده از واژه وازکتومی بجای عقیم سازی، چه مشکلاتی ایجاد شده است.

Please select playlist name from following

Comments:  0


Refresh