(پله) استا ندار دنبو دن پله های امرو زی

74 نمایشs

آیا می دانید که ارتفاع پله های مفید 10 سانتی متر است که مچ و ساق پا را تقویت می کند و بعد از آن پله های 35 سانتی متری برای تقویت عضلات چهار سر پا مفید می باشند. پله های 18 تا 25 سانتی متری را پله های شیطانی می گویند که برای مفاصل زانو مضر می باشد

دسته بندی  دکتر روازاده
Please select playlist name from following

Comments:  0


Refresh