(پله) استا ندار دنبو دن پله های امرو زی

492 نمایشs

آیا می دانید که ارتفاع پله های مفید 10 سانتی متر است که مچ و ساق پا را تقویت می کند و بعد از آن پله های 35 سانتی متری برای تقویت عضلات چهار سر پا مفید می باشند. پله های 18 تا 25 سانتی متری را پله های شیطانی می گویند که برای مفاصل زانو مضر می باشد

دسته بندی  دکتر روازاده
Please select playlist name from following

Comments:  0


Refresh