لزوم و اهمی ت یون مس در بدن و راه تشخی ص آن توسط حکما ی قدیم

580 نمایشs

آیا می دانید که یون مس جهت انرژی دهی به بدن و یون روی برای فرماندهی بدن مورد نیاز است و حکمای قدیم برای دریافت میزان یون مس و روی مورد نیاز چه راهکارهایی ابداع کرده اند؟

Please select playlist name from following

Comments:  0


Refresh