لامپ های کم مصرف

1,350 نمایشs

لامپ کم مصرف سرطان زا می باشد
چرا هیچ حشره ای اطراف لامپ های کم مصرف نمی چرخد
لامپ کم مصرف باعث آب مروارید می شود

Please select playlist name from following

Comments:  0


Refresh