علم و تغیی ر درآن !

1,489 نمایشs

حکیم دکتر روازاده: آیا می دانید علمی که با گذشت زمان تغییر می کند و (نه ارتقاء) یک نظریه بیش نیست.

دسته بندی  دسته بندی نشده
Please select playlist name from following

Comments:  0


Refresh