علت سرما زدگی شکوف ه درخت ان در فصل بهار و روش حل این مشکل

600 نمایشs

استفاده از روش غرقابی در فصل زمستان برای جلوگیری از سرمازدگی شکوفه ها در فصل بهار

Please select playlist name from following

Comments:  0


Refresh