دیاب ت

760 نمایشs

آیا می دانید که حدود یازده هزار دست و پا در سال به دلیل بیماری دیابت قطع می شود؟ طب امروزی چه جوابی برای این فاجعه چه جوابی دارد!!

Please select playlist name from following

Comments:  0


Refresh